Biuro Wyceny Nieruchomości

Ofertę kierujemy zarówno do klientów indywidualnych jak i instytucjonalnych. Zakresem działania obejmujemy głównie województwo podkarpackie oraz województwa ościenne.

Wyceny nieruchomości

dokonujemy na podstawie posiadanych uprawnień zawodowych rzeczoznawcy majątkowego nadanych przez Ministra Infrastruktury i rozwoju (nr upr. 6040 ).

Nasza oferta obejmuje wycenę:

domów i mieszkań, nieruchomości lokalowych, gruntów niezabudowanych, nieruchomości rolnych i leśnych, służebności, nieruchomości komercyjnych, innych nieruchomości.

Sporządzamy wyceny w celu

zabezpieczenia wierzytelności kredytowych, transakcji kupna – sprzedaży, postępowań administracyjnych (aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste, ustalenia opłaty adiacenckiej i renty planistycznej), podatkowych i ubezpieczeniowych, …..

Rzeczoznawca Majątkowy Tomasz Homa

tel. 723 752 714; ul. Ks. Makary 1/64; 37-500 Jarosław

W celu dokonania wyceny nieruchomości, rzeczoznawca majątkowy powinien uzyskać wszelkie dostępne dokumenty pomagające w ustaleniu aktualnego stanu prawnego, technicznego oraz stanu zagospodarowania. Ponadto zlecający wycenę, winien ujawnić wszelkie okoliczności mające wpływ na wartość szacowanej nieruchomości.

Lista dokumentów niezbędnych do sporządzenia operatu szacunkowego:

Lokal mieszkalny (nieruchomość lokalowa, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu)rzeczoznawca

 • aktualny odpis z księgi wieczystej prowadzonej dla lokalu,
 • zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej dot. przydziału spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
 • akt notarialny lub inny dokument określający prawa do nieruchomości (np. orzeczenie sądu, umowa darowizny, najmu, dzierżawy)
 • zaświadczenie o samodzielności lokalu
 • umowa o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste oraz aktualna decyzja o wysokości opłaty z tytułu użytkowania wieczystego (o ile grunt znajduje się w użytkowaniu wieczystym),
 • przedwstępna umowa kupna-sprzedaży zawarta z deweloperem – w przypadku rynku pierwotnego

Nieruchomość gruntowa zabudowana

 • aktualny odpis z księgi wieczystej
 • akt notarialny lub inny dokument określający prawa do nieruchomości (np. orzeczenie sądu, umowa darowizny, najmu, dzierżawy)
 • wypis z ewidencji gruntów
 • kopia mapy ewidencyjnej i zasadniczej
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy
 • pozwolenie na budowę
 • pozwolenie na użytkowanie lub potwierdzenie zgłoszenia budynku do użytkowania
 • fragment projektu technicznego zawierający ogólną charakterystykę budynku wraz z parametrami technicznymi oraz rzutami poszczególnych kondygnacji
 • umowa o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste oraz aktualna decyzja o wysokości opłaty z tytułu użytkowania wieczystego (o ile grunt znajduje się w użytkowaniu wieczystym),
 • kosztorys budowlany w przypadku budowy/rozbudowy/modernizacji
 • przedwstępna umowa kupna-sprzedaży zawarta z deweloperem – w przypadku rynku pierwotnego

Nieruchomość gruntowa niezabudowana

 • aktualny odpis z księgi wieczystej
 • kopia mapy ewidencyjnej i zasadniczej
 • wypis z ewidencji gruntów
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy (jeśli została wydana)
 • umowa o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste oraz aktualna decyzja o wysokości opłaty z tytułu użytkowania wieczystego (o ile grunt znajduje się w użytkowaniu wieczystym),

Nieruchomość komercyjna:

lista dokumentów niezbędnych do wyceny ustalana jest każdorazowo po dokonaniu oględzin nieruchomości oraz ustaleniu zakresu i celu wyceny